Kancelaria Radcy Prawnego

Dominika WÓJS-KAMIŃSKA

Specjalizujemy się w obszarach:

-           postępowania administracyjnego

-           prawa zamówień publicznych 

-           prawa samorządowego, w tym obsługi jednostek samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i jednostek 

            organizacyjnych 

-           prawa oświatowego i Karta Nauczyciela

-           prawa pracy, w tym w zakresie pragmatyk służbowych dotyczących  żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, 

            pracników administracji rządowej i samorządowej

-           ubezpieczeń społecznych - w szczególności dotyczących świadczeń chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych oraz ustalania

            prawa do emerytury , renty z tytułu niezdolności do pracy oraz w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności

-           prawa ochrony konkurencji i konsumentów

Oferujemy także pomoc prawną i zastępstwo procesowe w:

-           sprawach ze stosunków cywilnych,

-           sprawach spadkowych,

-           sprawach małżeńskich i rodzinnych,

-           sprawach gospodarczych

-           sprawach związanych z prawem spółdzielczym i lokalowym

-           sprawach administracyjnych 

-           sprawach przed Krajowa Izbą Odwoławczą 

Ponadto, oferujemy sporządzanie:

-           opinii prawnych

-           pism przygotowawczych i procesowych do sądów powszechnych i administracyjnych

-           pism urzędowych do organów administracji publicznej (np. odwołań od decyzji administracyjnych) oraz innych 

            organizacji, instytucji i podmiotów

-           ugód

-           umów cywilnoprawnych

-           umów spółek prawa handlowego i prawa cywilnego

-           regulaminów i statutów